(20.03.2015 Tarihli Genel Kurulda Yapılan Değişik Haliyle)

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: “Radyasyondan Korunma Derneği”dir. Kısa adı TRKD’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Amaç

Madde 2- Radyasyondan Korunma Derneği, iyonlaştırıcı (iyonlaştıran) ve iyonlaştırıcı olmayan (iyonlaştırmayan) radyasyonun neden olabileceği risk ve zararlı etkilere karşı, radyasyonla çalışanların, halkın, hastaların ve çevrenin radyasyondan korunmasının sağlanmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan ve alınacak olan önlemleri izlemek, bu konuda önerilerde bulunmak, radyasyon çalışanlarını eğitmek, halkı bilgilendirmek ve kamuoyunda konuyla ilgili farkındalığı arttırmak, radyasyon kullanımındaki fayda-zarar ilişkisinin ortaya koyarak radyasyon kaynaklarının ve nükleer uygulamaların kamuoyu yararına güvenli kullanımını sağlamak için kar amacı gütmeyecek ve elde edilecek gelirleri yalnızca bu Tüzükte belirtilen hedeflerde kullanacak şekilde faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 Dernek radyasyondan korunma ile ilişkili olarak;

 1. Bilgilendirme,
 2. Eğitim,
 3. Yeterliliği teşvik,
 4. Radyasyondan korunma danışmanlığı,
 5. Araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 6. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği,
 7. Bilimsel etkinlikler,
 8. Dayanışma ve iletişim,
 9. Derneğin bekasını sağlama 

konularında çalışır.

 1. Bilgilendirme
  1. Dernek, radyasyondan korunma konusunda rehber alınabilecek gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder ve/veya hazırlar ve dokümantasyon merkezi oluşturur.
  2. Dernek, kamuoyunu bilgilendirmek ve çalışmalarını duyurmak üzere amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, cd vb. yazılı, işitsel, görsel yayınlar hazırlar ve üyelerine dağıtmak üzere bilgilendirme bültenleri çıkarır.
  3. Dernek, yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medya programlarına katılır, buralarda yayınlanmak üzere programlar hazırlar ve hazırlanan programlara katkıda bulunur.
  4. Dernek, faaliyetleri doğrultusunda internet sitesinden kamuoyunu bilgilendirir. 
 1. Eğitim
  1. Dernek amaçları doğrultusunda eğitim merkezleri kurar ve işletir.
  2. Dernek, radyasyon çalışanları/görevlileri, radyasyondan korunma/radyasyon güvenliği görevlisi/uzmanı/sorumlusu/danışmanı olacak kişilere radyasyondan korunmaya yönelik eğitim ve seminerler verir, düzenlenen eğitim ve seminerlere katılır ve/veya katkıda bulunur, katılım/başarı belgesi düzenler.
  3. Dernek, radyasyondan korunmaya yönelik görev, yetki ve sorumluluk almış kişilere sürekli eğitim programları düzenler, katılım/başarı belgesi düzenler.
 2. Yeterliliği teşvik
  1. Dernek radyasyondan korunma konusunda uzmanlık ölçütlerini belirler, bu ölçütlere uygunluğunu tespit kişi ve kuruluşları belgelendirir.
  2. {0>Bu plan bireysel üyelerin uzmanlıklarına yoğunlaşarak; eğitim, çalışma, gelişme ve rehberlik dokümanlarının uygulanması üzerine odaklanır.<}0{>DernekDet Dernek, üyelerinin radyasyondan korunma konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla gerekli faaliyetleri yürütür.
  3. {0>-Dernek okullar, üniversiteler dâhilinde ve uzmanlık üzerinde etkisi olabilen kuruluşlarla birlikte uzmanlığa teşvik edebilir.<}0{>Dernek, uzmanlık üzerinde etkisi olabilecek resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla radyasyondan korunma konusunda uzmanlığı teşvik edebilecek ortak faaliyetlerde bulunur. <0}
 3. Radyasyondan korunma danışmanlığı

Her türlü radyasyon uygulamasında radyasyondan korunmaya yönelik olarak aşağıda verilen konularda danışmanlık yapar;

 1. Radyasyon uygulamalarına ilişkin planlanma ve zırhlama hesaplarını yapar, zırhlama projelerini inceler ve onay verir.
 2. Radyasyonla çalışılan yerlerde radyasyondan korunma konusunda ilgili kurum/kuruluşa ve uygulamaya özgü olarak alınacak önlemleri belirler.
 3. Radyasyonla çalışılan yerlerde kullanılacak radyasyon ölçüm cihazlarının, radyasyon ölçüm programlarının, kalite-kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin belirler, işletme içinde ve dışında gerekli radyasyon ölçümlerini yapar ve ilgili raporu düzenler.
 4. Radyasyonla çalışan kişilerin kişisel doz ve risk değerlendirmesinin yapılması ve kullanacakları dozimetreleri belirler, inceleme düzeyi üzerindeki doz değerleri için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik rapor düzenler.
 5. Radyoaktif kaynaklar ve radyoaktif atıklarla ilgili radyasyondan korunmayı sağlayıcı tedbirleri belirler.
 6. Hastaların teşhis ve tedavi dozlarının üzerinde gereksiz radyasyon dozuna maruz kalmalarını önleyecek tedbirleri belirler.
 7. Tehlike durumu planlarını hazırlar.
 8. Radyasyonla çalışılan yerin kendi özelliklerine uygun olarak Radyasyondan Korunma Programı hazırlar,
 9. Radyasyonla çalışılan yerlerin veya bu yerlerdeki radyasyon kaynaklarının hizmetten çıkarılma aşamalarını radyasyondan korunmaya ilişkin önlemler dâhilinde planlar. 
 1. Araştırma ve geliştirme çalışmaları

Dernek amacına yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar, radyasyon uygulamalarındaki yenilikleri yakından takip eder, bu yenilikler ve mevcut uygulamalarla ilgili olarak alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda ve bu alanda çalışanların ve halkın farkındalığının artmasına yardımcı olur. 

 1. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği
  1. Derneğin faaliyet alanıyla ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak radyasyondan korunma konusunda uzman kişilerin yetiştirilmesine katkıda bulunur.
  2. Radyasyondan korunma kapsamında her türlü yeterlilik ve uygunluk belgesi vermek üzere yetkili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
  3. Radyasyondan korunma ile ilişkili olarak uluslararası faaliyetlerde yer alır, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
  4. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyet alanlarına giren konularda ortak çalışmalar yürütür.
  5. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, ulusal ve uluslararası diğer dernek, mesleki kuruluş, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, mesleki ve maddî işbirliği yapar.
 2. Bilimsel etkinlikler
  1. Dernek amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurultay, sempozyum, seminer, konferans, kongre, panel gibi etkinliklere katılır ve gerektiğinde bu tür etkinlikleri düzenler.
  2. Dernek, bilimsel etkinlikler düzenlemek üzere ulusal ve uluslararası gerçek ve/veya tüzel/tüzel olmayan kişi/ kuruluş/kurumlardan bilimsel, idari ve maddi destek alabilir ve bunlara maddi destekte bulunabilir.
 3. Dayanışma ve iletişim
  1. Mesleği gereği radyasyonla çalışanlara radyasyondan korunma konusunda her türlü mesleki desteği sağlar.
  2. Radyasyon uygulaması yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ve konu ile ilişkili düzenleyici kurumlar arasında fikir alışverişlerinde aracı rol üstlenir.<0}
  3. Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
  4. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler gibi organizasyonlar düzenler ve/veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
  5. {0>Uygun iletişim araçları kurmuş olma gereksinimleri:<}0{>ÜyelerDer DerDernek, üyeler arası iletişimi ve bilgilendirmeyi sağlamak üzere {0>web site ve/veya e-mail grupları, bültenler gibi <}0{> e-mail grupları oluşturur. <0}
  6. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
  7. Dernek, uluslararası faaliyetlerde bulunur, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır.
  8. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunur. 
 1. Derneğin bekasını sağlama
  1. Dernek amaçları doğrultusunda, gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve bağış kabul eder.
  2. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan maddî yardım alır.
  3. Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
  4. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
  5. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
  6. Dernek gerek görmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.
  7. Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
  8. Dernek kendi tanıtımını yapmak üzere sergiler düzenleyebilir, stantlar açabilir ve gazete, dergi, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere reklam verebilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Radyasyondan Korunma Derneği, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynak ve cihazlarının kullanıldığı her türlü iletişim, tıbbi, endüstriyel ve araştırma amaçlı radyasyon uygulamaları, nükleer santrallerde herhangi bir şekilde meydana gelebilecek radyasyon sızıntıları ile doğal yollarla radyasyona maruz kalınması halinde oluşacak ve/veya oluşabilecek zararlı etkilerden radyasyonla çalışanların, hastaların, halkın ve çevrenin etkin bir şekilde korunmasının sağlandığını takip etme ve radyasyon uygulamalarındaki fayda-zarar ilişkisinin ortaya konulması konularında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE 3 - (1) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler, dernek yönetim kurulu başkanı ve en az iki yönetim kurulu üyesinin uygun bulması halinde Derneğe üye olabilir.

(2) Dernek üyeliği; asıl üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki çeşittir.

(3) Yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

Asıl Üyelik

(4) Radyasyon ve/veya radyasyondan korunma konusunda almış olduğu eğitim ve/veya iş deneyimi yönetim kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun bulunan en az yüksekokul mezunu kişiler “Asıl Üye” sıfatı ile Derneğe kayıt olabilir.

(5) Asıl üyeler dernek organları için yapılan seçimlerde delegelik yapabilir ve oy kullanabilir.

(6) Asıl üyeler üyelik aidatının tamamını öder. 

Onursal Üyelik

(7) Bu Tüzüğün 17 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan nitelikleri sağlamayan, ancak Dernek Yönetim Kurulu tarafından Derneğe katılımıyla Derneğin hedeflerini ve faaliyetlerini ilerletmede yararlı olacaklarına karar verilen kişiler “Onursal Üye” sıfatı ile Derneğe kayıt olabilir.

(8) Onursal üyeler dernek organları için yapılan seçimlerde delegelik yapamaz ve oy kullanamaz.

(9) Onursal üyeler üyelik aidatı ödemez. 

Üyelik başvurusu ve üyelik aktarımı

(10) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(11) Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şube yönetimi, yapılan yeni üyelik müracaatında bir sakınca olup olmadığını Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak sorar. Dernek Yönetim Kurulu, bu yeni üyelik müracaatında bir sakınca bulunup bulunmadığını en çok otuz gün içinde bir yazıyla Şube Yönetim Kurullarına bildirir. Müracaatında bir sakınca bulunmayan müracaat sahibinin üyeliğe kabul işlemleri ile mevcut üyelerin üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır. 

Üyelikten çıkma

MADDE 4 – (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

(3) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 5 – (1) Dernek üyeleri aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir;

Aşağıda belirtilen durumlar Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın üyelik aidatını üst üste altı ay ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak. 

(2) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir, dernek malvarlığında hak iddia edemez ve tekrar üyeliğe kabul edilmesi için yönetim kurulunun oy birliği gerekir. 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a)      Genel kurul,
 2. b)      Yönetim kurulu,
 3. c)      Denetim kurulu, 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 -Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asıl üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı asıl üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30(otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, beş üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca asıl üyeler arasından seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca asıl üyeler arasından seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üyeliğe giriş ve üyelik aidatı yönetim kurulunca belirlenir.
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler.

 Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)      Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

Madde 14 - Gelir ve gider belgeleri; 

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 Alındı Belgeleri

 Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Yetki Belgesi

 Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir: 

Genel kurul sonuç bildirimine; 

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

 Taşınmazların Bildirilmesi

 Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir(1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

Temsilcilik Açma

 Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Radyasyondan Korunma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- 30.06.2015 tarih itibari ile derneğe kayıtlı mevcut üyeler asıl üye sayılır.

 

Bu tüzük 26 (Yirmi altı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Adı, Soyadı                           :

Görev Ünvanı                         :

İmzası                                     :

Yusuf Ergün TOGAY

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Oğuz PERVAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

İlker BİLGİÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd

 

Muhammet YÜKSEL

Sayman

 

Bozkurt Yılmaz AKSÖZ

Sekreter

 

Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş